Radna odjeća - Zaštita ruku
Ruke su od svih dijelova tijela na radnome mjestu najranjivije, jer njima neposredno zahvaćamo opasna područja, gdje može doći do urezivanja, kontakta sa kemikalijama ili ekstremnim temperaturama. Zaštita koju mogu osigurati rukavice prije svega ovise o materijalu, načinu izrade, vrsti rukavica, te odabir najčešće ovisi o kompromisu između svih svojstava i zaštita koje rukavice mogu pružiti. Rukavice se dijele na grupe, a unutar grupe potrebno je potražiti najprimjereniji tip koji ovisi o karakteristikama rada koje osoba obavlja i kojoj treba zaštita ruku.